Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

gitana
2938 040c
Reposted fromdusielecc dusielecc viakatalama katalama

April 22 2017

gitana
7907 a60b
Reposted fromadkagar adkagar
gitana
  Byłaś taka zwyczajna 
  rozbawione włosy 
  w ogrodzie nad porzeczką 
  z jednym listkiem twarz 
  nic o tym nie wiedziałaś i ja nie wiedziałem 
  że można tak się widzieć już ostatni raz
— J. Twardowski ''Byłaś''
Reposted fromsoulforme soulforme
gitana
gitana
gitana
1719 2310 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMissDeWorde MissDeWorde
gitana
0688 1406 500
Ron Hicks- "spending time"
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viaGunToRun GunToRun
gitana
7479 d1b8
Reposted fromsiegmunda siegmunda viapuddinglord puddinglord
gitana
gitana
6808 4404
Reposted fromMatalisman Matalisman viapuddinglord puddinglord
6176 e9c2

Hello

Reposted frommyry myry vianoisetales noisetales
6449 b7a9 500
gitana

Święconka silnej, niezależnej kobiety

Reposted fromalcohoolic alcohoolic vialaluna laluna
6978 2091
Reposted fromirmelin irmelin vialaluna laluna
gitana
Reposted fromgket gket viajezuschytrus jezuschytrus
9142 83bb 500
Reposted fromnulchar nulchar viajezuschytrus jezuschytrus
8250 2d43

spyderqueen:

dansbunk:

handbuiltbyrob0ts:

[x]

aRE YOU KIDDING YOU MISSED THE BEST ONE

I love Cat Shaming attempts because it’s always clear from their expressions they a) give zero fucks what you think and b) totally intend to reoffend.

gitana
gitana
8887 eac3 500
Nie ma rączek to i pewnie z ciasteczkami trudno...
Reposted bytelefonschroedingeraki-adi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl