Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

gitana
4745 6400 500
gitana
gitana
7965 a303 500
...ale tchórzysz i piszesz "congratulations"
Reposted frommrrru mrrru vianiedonaprawienia niedonaprawienia

November 11 2019

gitana
1955 29f1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagrovly grovly
gitana
7713 96d4
Reposted frompunisher punisher viahash hash
gitana
7700 66a6 500
Reposted fromptrck ptrck viahash hash
gitana
3951 451e
Reposted fromotters otters vianezavisan nezavisan
gitana
Ale faceta poznaje się po tym, czy będzie przy Tobie, kiedy wasze dziecko będzie miało 40 stopni gorączki. Kiedy kobieta powie, że jest chora, a on będzie tuż obok. Kiedy wszystko w życiu się pierdoli, a on mówi: zaczynamy od początku.
— Piotr C.
gitana
Reposted fromshakeme shakeme vianezavisan nezavisan
gitana
Reposted fromFlau Flau vianiedoskonalosc niedoskonalosc
gitana
4550 ea23 500
Reposted frommangoe mangoe viatutus tutus
gitana
9717 5a03 500
gitana
gitana
0396 f5a4 500
gitana
gitana
4858 185e 500
gitana
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viarisky risky
gitana
0079 1609
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viairmelin irmelin
gitana
0358 0634 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
gitana
4269 042f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl