Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

gitana
6115 77e9 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viapuddinglord puddinglord

November 21 2017

gitana
3525 5b80 500
Reposted fromkociola kociola viaclerii clerii
gitana
1424 5b71
Reposted frompixielark pixielark
gitana
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
gitana
gitana
4218 3e48 500
gitana
czekam na mój osobisty happy end.
— strasznie długo
gitana
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
6986 7b81

thenatsdorf:

Toronto Zoo pandas falling down. [full video]

gitana
1996 73d5 500
Reposted fromwentyl wentyl vialaluna laluna
7434 74ff 500

postmodernmulticoloredcloak:

gutterballgt:

darkslayer092:

They’ve come so far.

Give them their hair back??

Freshman year vs senior year

Reposted fromMoniquill Moniquill viairmelin irmelin
gitana
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
gitana
5918 eb06 500
Reposted fromenn0 enn0 viairmelin irmelin
gitana
1922 d2d6
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
gitana
4619 54f8 500
Reposted fromZircon Zircon viairmelin irmelin
gitana
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viairmelin irmelin
gitana
2276 0f6e 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
gitana
9110 e32f
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
gitana
8796 c4e0 500
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl