Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

gitana
4986 1878 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
gitana
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve via12czerwca 12czerwca
2497 6ccc 500
Reposted fromtwice twice via12czerwca 12czerwca
gitana
gitana
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
2163 2881 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
gitana
3843 bcaa
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
gitana
5387 d6ea 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
gitana
Reposted fromnaich naich viairmelin irmelin
gitana
5365 fb79 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
gitana
Zamykam oczy i liczę do trzynastu
Nim zajdzie słońce tęsknić za Tobą będę znów.
— Dawid Podsiadło
gitana
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaeternaljourney eternaljourney
gitana
6746 66f5
gitana
6161 e100
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutline outline
gitana
1644 4421 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaoutline outline
gitana
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoutline outline
gitana
Reposted fromgreensky greensky viaoutline outline
gitana
gitana
gitana
5675 b8c9
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl