Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

gitana
8699 50d6 500
Reposted fromteijakool teijakool viaK8 K8
gitana
1411 8b45 500
gitana
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

gitana
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
gitana
5745 9e3b 500
Reposted from12czerwca 12czerwca
gitana
0873 025a 500
Reposted fromkabu kabu viaoutofmyhead outofmyhead
gitana
3140 3e65
gitana
gitana
gitana
8104 f0c6 500
i pomyśleć, że całe 97% społeczeństwa ma tak samo jak ja...
gitana
3675 f135
zupa kolejny raz daje mi w twarz.
Reposted fromhysterie hysterie viaoutoflove outoflove
gitana
3514 92c2
Reposted fromczinok czinok viaoutofmyhead outofmyhead
gitana
3118 b70e 500

adults gonna adult
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viaoutofmyhead outofmyhead
gitana
7535 e468
Reposted fromscorpix scorpix viaoutofmyhead outofmyhead
gitana
3132 b3fb
Reposted frominajaa inajaa viaoutofmyhead outofmyhead
gitana
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl