Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2020

gitana
Część mnie silnie walczyła o pozostanie dzieckiem, o zabawę, brak zobowiązań i radość ze wszystkiego co mam. Konkurowała z czymś zmieniającym się we mnie bezpowrotnie. Z zatraceniem i zyskaniem świadomości o życiu, jakiej nie miałam.
— "Od duszy strony"
gitana
2214 b0e8 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viarisky risky
gitana
7551 d65f
gitana
gitana
Pracownia Ryszarda Kapuścińskiego w Warszawie.
gitana
3227 0d90 500
gitana
gitana
1834 3378 500
Reposted fromowca owca viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
gitana
1831 8137 500
Reposted fromowca owca vianiedonaprawienia niedonaprawienia
gitana
7973 a988 500
Słuchawki na głowie
Reposted fromdobry dobry viairmelin irmelin
gitana
8204 a331
żyćko
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viasatyra satyra
gitana
gitana
5031 9cf0
Reposted fromhrafn hrafn via12czerwca 12czerwca
gitana
3109 b351 500
Reposted fromowca owca vialaluna laluna
gitana
gitana
3708 e731 500
Reposted fromGIFer GIFer vianiedonaprawienia niedonaprawienia
gitana
gitana
gitana
Reposted frombluuu bluuu viasunako sunako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl